Nov 222012
 

«Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները»

հետազոտական ծրագրի ներկայացում

Մերի Սմբատյան

ԵՊՀ Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետը և ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնը հրավիրում են մասնակցելու «Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները»  հետազոտական ծրագրի ներկայացմանը: Հետազոտական ծրագիրը իրականացվել է Ֆրանսիայի Ռեյմսի համալսարանի կիրառական հոգեբանության լաբորատորիայի դոկտոր Անդրեա Էրնսթ-Վինթիլայի և ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Մերի Սմբատյանի կողմից:

Սեմինարը կվարի ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Մ. Սմբատյանը, ով վերապատրաստվել է Ֆրանսիայի Ռեյմսի համալսարանի կիրառական հոգեբանության լաբորատորիայում, մասնակցել է միջազգային խմբային հետազոտական ծրագրերի իրականացմանը և հետազոտության արդյունքների ներկայացմանը միջազգային գիտաժողովներում:

Continue reading »

Jun 062012
 

Profile Picture

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ`

ՆՎԻՐՎԱԾ

ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻՆ ԵՎ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 65-ԱՄՅԱԿԻՆ

2012 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով նշվում է հայ գրատպության սկզբնավորման 500-ամյա տարեդարձը: Զուգահեռաբար ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերությունը (այսուհետ` ՈւԳԸ) նշում է իր հիմնադրման 65-րդ տարին: Այս կապակցությամբ 2012 թ. հոկտեմբերի 15-19-ը տեղի է ունենալու միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան` ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետներում իր բաժանմունքներով և ենթաբաժանմունքներով: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտը և մինչև սեպտեմբերի 15-ը ուղարկել ՈւԳԸ էլեկտրոնային փոստի հասցեին` sss@ysu.am:

Continue reading »

Oct 202011
 

Գավառի պետական համալսարան, Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, մանկավարժության և մեթոդիկայի /տարրական կրթության/ բաժին, մագիստրանտ Արմինե Ղաջոյան

Գիտական ղեկավար` մ. գ. թ. Թամար Ալեքսանյան

«Անձը և կրթական միջավայրը. հոգեբանամանկավարժական և մշակութային տեսանկյուններ» ուսանողական միջբուհական գիտաժողով

Երաշխավորված է Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

Հանրակրթության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով  ստեղծվել են կրթական նոր փաստաթղթեր, որոնցով փորձ է կատարվում դպրոցը մոտեցնել կյանքին և պատրաստել կյանքի ցանկացած փոփոխությանը դիմակայող, ճկուն մտածելակերպ ու գործելակերպ ունեցող, ինչպես նաև աշխարհը գեղագիտորեն ընկալող անհատ:

Միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը սահմանում է կրթության բովանդակությունը, որն էլ ներկայացվում է ուսումնական բնագավառներով, իսկ  յուրաքանչյուր ուսումնական բնագավառ իր մեջ ներառում է կրթության բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները.

1.Գիտելիքների համակարգ,

2.Կարողություններ և հմտություններ՝ ճանաչողական-տրամաբանական, հաղորդակցական, համագործակցային, ստեղծագործական և ինքնուրույն գործունեության,

3.Արժեքային համակարգ: (4)

Continue reading »

Aug 192011
 

Hogeban

Scholarship / Financial aid: discounts for students
Date: November 4-6, 2011
Deadline: N/A
Open to: scholars, practitioners and postgraduate students in psychology, law, education, sociology

Announcement follows

This first international congress aims to bring together scholars, practitioners and postgraduate students from disciplines such as psychology, law, education, sociology, to initiate discussions on interconnections of psychology and law.

Hosted by the Armenian State Pedagogical University and Faculty of Psychology and Social Pedagogy, this congress will include panels, poster sessions and a workshop on academic writing.

The working language of the congress be Armenian, Russian and English.

Continue reading »

Feb 242011
 

Автор статьи –   Кандидат искусствоведения, лектор Ереванской Государственной консерватории имени Комитаса,

пианист  Арам Аветян

«Творить – жить дважды»

А.Камю

Творческая природа музыкального искусства открывает особенно большие возможности для творчества исполнителей музыки. Ведь она проявляется не только в сознании, но и в интерпретации музыкальных произведений на основе постижения композиторского замысла, идеи, художественного образа и смысла произведения. Решающую роль е этом процессе играют музыкально—слуховые представления, интеллект музыканта, его музыкальный опыт, владение средствами художественной выразительности. При этом следует подчеркнуть, что творческая деятельность в области занятий искусством требует от человека повышенной эмоциональности, образности мышления, богатства художественных ассоциаций.

Формирование музыкальных способностей подчиняется общим закономерностям развития способностей. Б.М. Теплов, изучая структуру музыкальных способностей, органически связывая их с общим развитием личности. Он впервые ввел понятиe о музыкальности как систематической выражении музыкальной одаренности и определил ее основные компоненты: эмоционально—эстетическом отношение к действительности, образное мышление, система музыкально—слуховых представлений, включая различные качественные свойства музыкального слуха, ладовое и ритмическое чувство. Особое место в структуре личности музыканта следует отвести мышлению как качеству, лежащему в основе его профессиональной деятельности.

Continue reading »