Գիտական պարբերականներ

 ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ*

1. Դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների համար

ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Վ. Զաքարյան, հեռ. 56-80-67,www.flib.sci.am/eng/Reports/Frame.html
ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագրեր – ՀՀ ԳԱԱ
• Մաթեմատիկա – գլխ. խմբագիր Ա. Սահակյան, հեռ. 55-40-51, 
jmath.sci.am/index.php/rus
• Մեխանիկա – գլխ. խմբագիր Ա. Ավետիսյան, հեռ. 52-48-02, 
www.flib.sci.am/eng/Mech/
• Ֆիզիկա – գլխ. խմբագիր Վ. Հարությունյան, հեռ. 28-81-50, 
www.flib.sci.am/eng/Fizika/Frame.html
• Գիտություններ երկրի մասին – գլխ. խմբագիր Ռ. Ջրբաշյան, հեռ. 56-92-77,
www.flib.sci.am/eng/erkragitutyun/Frame.html
• ՀՀ ԳԱԱ և ՀՊՃՀ տեղեկագիր (տեխ.գիտ. սերիա) – գլխ. խմբագիր Ռ. Մարտիրոսյան, հեռ. 56-80-67,
www.flib.sci.am/eng/Texnikakan Gitutyunner/Frame.html
• Աստղաֆիզիկա – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Դ. Սեդրակյան, հեռ. 56-81-38
• Հայաստանի կենսաբանական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Է. Գևորգյան, հեռ. 58-01-97,
www.flib.sci.am/eng/Biology
• Հայաստանի քիմիական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Ա. Սաղյան, հեռ. 56-08-31,
www.flib.sci.am/eng/Qimia/Frame.html
Нейрохимия – ՀՀ ԳԱԱ և ՌԳԱ, գլխ. խմբագիր Ա. Գալոյան, հեռ. 28-11-01

Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր – ԵՊՀ, www.ysu.am/site/index.php?page=9&lang=2
• Ֆիզմաթ. գիտություններ – գլխ. խմբագիր Վ. Աթաբեկյան, հեռ. 55-53-17
• Քիմիա և կենսաբանություն – գլխ.խմբագիր Ռ.Հարությունյան, հեռ.55-53-17
• Երկրաբանություն և աշխարհագրություն – գլխ. խմբագիր Հ. Սարգսյան, հեռ. 55-53-17

Բժշկություն. գիտություն և կրթություն – ԵՊԲՀ, գլխ. խմբագիր Դ. Դումանյան, հեռ. 56-01-02,www.ysmu.am/am/media/medicine-science-and-education
Հայաստանի բժշկագիտություն – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Յու. Ալեքսանյան, հեռ. 56-08-31
Նոր հայկական բժշկական հանդես – ԵՊԲՀ, գլխ. խմբագիր Ա. Զիլֆյան, հեռ. 58-08-40,
www.ysmu.am/am/media/new-armenian-medical-journal
Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա – Պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտ, գլխ. խմբագիր Ռ. Աբրահամյան, հեռ. 34-18-83
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր – ՀՀ ԱՆ, գլխ. խմբագիր Պ. Անանիկյան, հեռ. 53-85-13
Медицинский вестник Эребуни – «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն, գլխ. խմբագիր Հ. Քուշկյան, հեռ. 47-24-00, 
www.med-practice.com/arm/301/my.orgqanization.html

Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի – ՀՊՃՀ , գլխ. խմբագիր Յու. Սարգսյան, հեռ. 52- 49 – 32
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի տեղեկագիր – ԵՃՇՊՀ, գլխ. խմբագիր Հ. Թոքմաջյան, հեռ. 56-59-06, www.ysuac.am/data/am/sm08_05.html
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր – ՀՊԱՀ, գլխ. խմբագիր Դ. Պետրոսյան, հեռ. 58-15-97, 
asau.am/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=132&lang=hy
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր – Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա, գլխ. խմբագիր Ս.Համբարձումյան, հեռ. 56-42-07, 
eaa.academy.am/index.php?LMID=EngineeringAcademyofArmenia&EAAID=Journal#

Вестник РАУ – Հայ-Ռուսական (Սլավ.) համալսարան, /ֆմ. գիտ./, գլխ. խմբագիր Ս. Համբարձումյան, հեռ. 26-28-11. /հաս.գիտ./, գլխ. խմբագիր Կ. Միրումյան, հեռ. 26-28-11, www.rau.am/index.php?l=ru&l1=3&l2=24

Բանբեր Երևանի համալսարանի – ԵՊՀ, գլխ. խմբագիր Հ. Միրզոյան, հեռ. 57-63 -85
• Հայագիտություն – պատ. խմբագիր Հ. Միրզոյան, հեռ. 57-63-85
• Բանասիրություն – պատ. խմբագիր Լ. Հովսեփյան, հեռ. 54-43-91 (1-21)
• Իրավագիտություն – պատ. խմբագիր Ա. Գաբուզյան, հեռ. 55-56-11
• Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն – պատ. խմբագիր Է. Հարությունյան, հեռ. 54-43-91 (1-13)
• Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն – պատ. խմբագիր Ա. Աթանեսյան, հեռ. 55-45-11
• Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն – պատ. խմբագիր Է. Զոհրաբյան, հեռ. 55-18-02
Պատմաբանասիրական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Ս. Հարությունյան, հեռ. 58-18-72,www.flib.sci.am/eng/HP.J/Frame.html
Լրաբեր հասարակական գիտությունների – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Ա. Խառատյան, հեռ. 58-19-02,
www.flib.sci.am/eng/Lraber hasarakakan gitutyunner/Frame.html
Վէմ -«Համահայկական հանդէս», գլխ. խմբագիր Գ. Խուդինյան, հեռ. 52-18-76
Կանթեղ – «Ինտերլինգվա» լեզվագիտական համալսարան, գլխ. խմբագիր Լ. Արզումանյան, հեռ. 27-10-22
Էջմիածին – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, գլխ. խմբագիր Ա.Մադոյան, հեռ.51-71-74
Armenian Folia Anglistika – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա ՀԿ, գլխ. խմբագիր Ս. Գասպարյան, հեռ. 57-16-60
Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր – ԱրՊՀ, գլխ. խմբագիր Ս. Դադայան, հեռ. (0749) 4-04-91

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր – ՀՊՄՀ, գլխ. խմբագիր Ա. Բաբախանյան, հեռ. 59-70-36
Մանկավարժական միտք – «Տաթև» գիտակրթական համալիր, գլխ. խմբագիր Ն. Հարությունյան, հեռ. 23-25-28

Օրինականություն – ՀՀ Գլխավոր դատախազություն, գլխ. խմբագիր Գ. Ամբարյան, հեռ. 52-33-76
Արդարադատություն – ՀՀ ԱՆ իրավաբանական ինստիտուտ, գլխ. խմբագիր Գ. Մինասյան, հեռ. 57-44-06, lawinstitute.am/jurnal.html
Սահմանադրական դատարան – ՀՀ Սահմանադրական դատարան, գլխ. խմբագիր Գ. Ռշտունի, հեռ. 58-81-71, 
www.concourt.am

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի – ՀՊՏՀ, գլխ. խմբագիր Հ. Աղաջանյան, հեռ. 56-43-84, www.asue.am
Հանրային կառավարում – ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա, գլխ. խմբագիր Ա. Լոքյան, հեռ. 22-89-42, 
www.paara.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=41&lang=hy-AM
Հայկական բանակ – ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, գլխ. խմբագիր Դ. Չիլինգարյան, հեռ. 28-12-94, 
www.mil.am/magazine

2. Թեկնածուական ատենախոսությունների համար

Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում – ՀՊՃՀ, գլխ. խմբագիր Վ. Զաքարյան, հեռ. 56-28-82
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում – /միայն տնտեսագիտություն և տեխնիկական գիտություններ/ -Համակարգչային և տեղեկատվական համակարգերի հայկական ասոցիացիա, գլխ. խմբագիր Խ. Քերոբյան, հեռ. 22-10-40
Ագրոգիտություն – ՀՀ ԳՆ Գյուղատնտեսական աջակցության հանրապետական կենտրոն, գլխ. խմբագիր Ս.Հովհաննիսյան, հեռ. 23-20-17, www.asrc.am

Արյուն – Արյունաբանական կենտրոն, գլխ. խմբագիր Ս. Դաղբաշյան, հեռ. 28-38-90
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես – Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, գլխ. խմբագիր Ա. Սողոյան, հեռ. 53-80-80, www.apnet.am
Endoscopic Surgery of Armenia – Հայաստանի էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ասոցիացիա, գլխ. խմբագիր Ա. Մելիքյան, հեռ. 50-00-61
Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии – “DPH dental”, գլխ. խմբագիր Լ. Անդրիասյան, հեռ. 44-29-97

Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ – գլխ. խմբագիր Ա. Ղարագյոզյան, հեռ. 52-25-43
Իրան-Նամէ – ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, գլխ. խմբագիր Գ. Ասատրյան, հեռ. 55-61-91
21-րդ դար – «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, գլխ. խմբագիր Գ. Հարությունյան, հեռ. 44-04-73, www.noravank.am/arm/jurnals/index.php?SECTION_ID=870
Մխիթար Գոշ – Հայ-ռուսական միջազգային համալսարան, գլխ. խմբագիր Վ. Բրուտյան, հեռ. /0322/4-03-11
Օտար լեզուները Հայաստանում – Կրթության ազգային ինստիտուտ, գլխ. խմբագիր Ե. Երզնկյան, հեռ. 55-17-24, 
www.aniedu.am/
Հայագիտական հանդես – ՀՊՄՀ, գլխ. խմբագիր Մ. Գիլավյան, հեռ. 55-24-41
Երաժշտական Հայաստան – Երևանի պետական կոնսերվատորիա, գլխ. խմբագիր Գ. Շագոյան, հեռ. 52-39-93 (1-18)
Գարուն – /միայն գրականագիտություն և արվեստագիտություն/ Հայաստանի գրողների միություն, գլխ. խմբագիր Վ. Այվազյան, հեռ. 56-29-56
Կերպարվեստ – Հայաստանի նկարիչների միություն, գլխ. խմբագիր Վ. Առաքելյան, հեռ. 58-46-90

Բնագետ – գլխ. խմբագիր Ա. Կիրակոսյան, հեռ. 57-22-32
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում – ԼՂՀ ԿԳՆ, գլխ. խմբագիր Ռ.Մարտիրոսյան, հեռ. 57-22-32
Մանկավարժություն – Կրթության ազգային ինստիտուտ, գլխ. խմբագիր Մ. Մկրտչյան, հեռ. 57-11-16,www.aniedu.am/
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնահարցեր – ՀՊՄՀ, գլխ. խմբագիր Ն. Հակոբյան, հեռ. 59-70-29
Մաթեմատիկան դպրոցում – Կրթության ազգային ինստիտուտ, գլխ. խմբագիր Հ. Միքայելյան, հեռ. 55-99-38, 
www.aniedu.am/
Русский язык в Армении – Կրթության ազգային ինստիտուտ, գլխ. խմբագիր Բ. Եսաջանյան, հեռ. 57-15-31, 
www.aniedu.am/

Պետություն և իրավունք – ՀՀ իրավաբանների միություն, գլխ. խմբագիր Լ. Օհանյան, հեռ. 55-77-92
Դատական իշխանություն – ՀՀ Դատավորների միություն, գլխ. խմբագիր Ա. Հարությունյան, հեռ. 56-99 -89, 56-99-79
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա – ՀՀ ՖՆ <<Էկոնոմիկա>> հանդես, գլխ. խմբագիր Մ. Դավոյան, հեռ. 54-48-97, www.armef.com/

ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Ա. Շահինյան, հեռ. 58-36-91, trial.ebscohost.com
Armenian jourmal of physics – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Վ. Հարությունյան, հեռ. 56-80-67, 
ajp.asj-oa.am/information.html
Armenian jourmal of mathematics – ՀՀ ԳԱԱ, գլխ. խմբագիր Ա. Ներսեսյան, հեռ. 52-55-73,
www.flib.sci.am/arm/journal/Math/

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1. Ժողովածուներում տպագրված գիտական հոդվածներն ընդունելի են որպես ատենախոսության հիմնական արդյունքներն ու դրույթներն արտացոլող տպագիր աշխատանքներ, եթե այդ ժողովածուները բավարարում են հետևյալ պահանջներին.
• հրատարակված են գիտական կենտրոնների կամ գիտական կազմակերպությունների, պետական կամ հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գիտական (գիտատեխնիկական) խորհուրդների որոշմամբ.
• ունեն գիտական որոշակի բնագավառներին համապատասխան մասնագիտական ուղղվածություն.
• ունեն խմբագրական խորհուրդ, որի կազմում ընդգրկված են համապատասխան բնագավառների գիտության դոկտորներ.
• տպագրված նյութերը գրախոսվում են կամ երաշխավորվում խմբագրական խորհրդի անդամների կողմից.
• հրապարակումներում պարտադիր են հղումները և անգլերեն լեզվով ամփոփագրերը /հայերեն ամփոփագիր, եթե հոդվածն այլ լեզվով է/.
• հրատարակվում են 100-ից ոչ պակաս տպաքանակով.
• առաքվում են Հայաստանի ազգային գրապալատ, Հայաստանի ազգային գրադարան, մասնագիտական և գիտական գրադարաններ:

2. Միջազգային գիտաժողովների ժողովածուներում տպագրված հոդվածներն ընդունելի են դոկտորական ատենախոսությունների, իսկ ՀՀ-ում կազմակերպված գիտաժողովների նյութերն ընդգրկող ժողովածուներում տպագրված հոդվածները` թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանության ժամանակ, եթե ժողովածուները բավարարում են վերը նշված պայմաններին:

________________
*
Սույն ցուցակն ուժի մեջ է 2012թ. մարտից:
Խնդրում ենք մինչև ս/թ. հուլիսի 1-ը ԲՈՀ ներկայացնել պարբերականների պաշտոնական կայքերի տվյալները:
Ատենախոսությունների արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների սույն ցուցակը կվերանայվի դեկտեմբերին:
Վերը նշված ցուցակում ընդգրկված ամսագրերը, ինչպես նաև գիտական հոդվածների և գիտաժողովների նյութերի ժողովածուները պարտադիր պետք է ուղարկվեն ՀՀ ԲՈՀ:

http://boh.am