Գրահավաք. թվայնացված հայերեն ձեռագրերը համացանցում

Khorenatsi-2«Գրահավաք» բլոգը ներկայացրել է համացանցում հայերեն թվայնացված ձեռագրերի բավական արժեքավոր մի ցուցակ՝ համապատասխան հղումներով։ Այստեղ կգտնեք համացանցում առկա այն ձեռագրերը, որոնք հնարավոր է դիտել, անգամ հաճախ ամբողջությամբ ներբեռնել։ Սրանցում կան նաև Թորոս Ռոսլինի, Սարգիս Պիծակի նկարազարդումներով մատյաններ։ Ձեռագրերը գտնվում են աշխարհի տարբեր գրադարաններում։

Թվայնացված այս ձեռագրերը հատկապես օգտակար կարող են լինել նրանց, ովքեր գրաբար են սովորում և ցանկանում վարժվել գրաբարյան տեքստերի ձեռագրային օրինակների ընթերցմանը։

Աւետարաններ

Աւետարան, 887 թ. (Աւետարան ըստ թարգմանութեան նախնեաց մերոց գրեալ ՅԼԶ թ. հայոց եւ յամի Տեառն 887. լուսատիպ հրատարակութիւն գրչագրի Լազարեան Ճեմարանի Արեւելեան Լեզուաց, Մոսկուա, 1899)
Աւետարան, Թ կամ Ժ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, 966 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Սարգիս, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Հռոմկլայ, 1193 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Գանձասարի Կարմիր Աւետարան, ԺԲ կամ ԺԳ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Ութ մանրանկարիչների Աւետարան, ԺԳ դարի 60-70-ական թթ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Գրիգոր, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան)
Աւետարան, Հռոմկլայ, 1262 թ. (ձեռագիր, ծաղկող՝ Թորոս Ռոսլին, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Կիպրոս, 1284-1312 թթ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, 1302 թ. և 1406 թ. (ձեռագիր, ծաղկող՝ Մոմիկ, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան). միայն մանրանկարներով էջեր
Աւետարան, Գլաձոր, 1313 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Պօղոս վրդ., պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան). միայն մանրանկարներով էջեր
Աւետարան, Խիզան, 1455 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Վան?, 1475 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Արիստակէս, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Եկեղեաց գաւառ, 1488 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Հալեպ, ԺԵ դ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, ԺԵ դ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Մկրտիչ, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան)
Աւետարան, ԺԵ-ԺԶ դդ. (ձեռագիր, Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Վերին Նորավանք, 1532 թ. (կայքում սխալ թուական է գրուած) (ձեռագիր, գրիչ՝ Գրիգոր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարան)
Աւետարան, Ամիդ, 1600-1625 թթ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Հայաստան, 1609 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Հալեպ, 1624 (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Նոր Ջուղա, 1635 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Ղազար, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետական գրադարան)
Աւետարան, Կ. Պոլիս, 1654 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, 1661 (ձեռագիր, գրիչ՝ Վարդան, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, Թոքատ, 1666 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Աւետարան, Շամխոր, 1670 (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, ԺԷ դար (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Չիկագոյի համալսարանի գրադարան)
Աւետարան, ԺԷ դար (ձեռագիր, ծաղկող՝ Յովհաննէս, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)

Այլ գրքեր

Հեթում Բ-ի ճաշոցը, Հռոմկլայ, 1286 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ՄՄ Մատենադարան)
Երգարան, Սիւնիք, 1337 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Բեռլինի պետական գրադարան)
Շարակնոց, Բաբերդ, 1559 թ. (կայքում սխալ թուական է գրուած) (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Սիմէոն Լեհացի, Ուղեգրութիւն, [Լվով?], 1619-1636 թթ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Biblioteka Narodowa)
Շարակնոց, 1640 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Ժողովածոյ, 1640 թ. Պատարագամատոյց, Խրատք ոգեշահ[ք] յաղագս նորընծայ քահանայից, Ժամամուտ պահոց (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Բեռլինի պետական գրադարան)
Պատմութիւն Աղեքսանդրի (Կեղծ Կալիսթենէսի), 1646 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Երեմիա Քէօմիւրճեանի Կոնդակ Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ ի Կրետէ, Կ. Պոլիս, 1670 թ. (ձեռագիր, ինքնագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)
Շարակնոց, 1678 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Գիրք առաքինութեանց, Նոր Ջուղա, 1692/1693 (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետական գրադարան)
Շարակնոց, Կ. Պոլիս, ԺԷ-ԺԸ դդ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Աւետ, պահպ. վայրը՝ ԱՄՆ, Բալտիմոր, Walters Art Museum)
Շարակնոց, 1710 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Բեյրութ, Near East School of Theology)
Ժողովածոյ (Ma XIII 92). Դիոնեսիոս Արիոպագացի, Ն. Շնորհալու Թուղթ ընդհանրականը, Նիկիական կանոնները, Անանիա Սանահնեցի եւն (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Ժողովածոյ (Ma XIII 93), 1701-1800 թթ.։ Միքայէլ Ասորու պատմութիւնը, Գրիգոր վրդ. Ժամակարգութեան մեկնութիւնը, Սամուէլ Անեցու պատմութիւնը, աւետարանական խօսքերի մեկնութիւններ, Հարցումն տաճկաց եւ պատասխանի մերոց վարդապետաց եւ այլն (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Ժողովածոյ (Ma XIII 94), 1701-1800 թթ։ Զանազան պատմութիւններ, վարքեր եւն (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)
Յովհաննէս Զօհրապեան, Լվովի եւ Տրիեստի հայերէն ձեռագրերի ցուցակը, 1820 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Ֆրանսիայի ազգային գրադարան)

Leave a Reply

Your email address will not be published.