ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑՆ ԱՅՍՕՐ (մաս առաջին)

You may also like...

1 Response

  1. January 8, 2011

    […] Նախքան Հայկական հարցի միջազգային իրավական մակարդակի վերլուծությանն անցնելն անհրաժեշտ է համառոտաբար ամփոփել ներկա ուսումնասիրության նախորդ գլխում ասվածը (I. Ռազմավարական մակարդակ)։ […]